สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเก็บข้อมูลระยะไกล

โดย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

-เพื่อเป็นฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลสภาพอากาศประจำท้องถิ่น (Local Area)

-เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการเกษตรประจำท้องถิ่น
สถานีที่ 1 ตึกพลังงานศักย์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพฯ


สถานีที่ 2 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Setup by : Jiti Nukeaw@Nano-one.KMITL
Updated data : Every 30 Minutes/Day
E-mail : knjiti@gmail.com