สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและเก็บข้อมูลระยะไกล

โดย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

-เพื่อเป็นฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลสภาพอากาศประจำท้องถิ่น (Local Area)

-เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการเกษตรประจำท้องถิ่น
สถานีที่ 1 ตึกพลังงานศักย์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพฯ


สถานีที่ 2 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


สถานีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ภายใต้โครงการจัดตั้ง หมู่บ้านวิชาการนาโนเทคโนโลยี ม.1 สละ


สถานีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ภายใต้โครงการความร่วมมือวัดสภาพอากาศประจำท้องถิ่นและสร้างฐานข้อมูล


สถานีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
ภายใต้โครงการความร่วมมือวัดสภาพอากาศประจำท้องถิ่นและสร้างฐานข้อมูล


สถานีที่ 6 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสุรินทร์
ภายใต้โครงการจัดตั้ง หมู่บ้านวิชาการนาโนเทคโนโลยี ม.2 กล้าไม้


สถานีที่ 7 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ภายใต้โครงการจัดตั้ง หมู่บ้านวิชาการนาโนเทคโนโลยี ม.3 ข้าวไรซ์เบอร์รี
Setup by : Jiti Nukeaw@Nano-one.KMITL
Updated data : Every 30 Minutes/Day
E-mail : knjiti@gmail.com